>    >  Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ADVOKATTJÄNSTER

Advokatfirman APEX KB

Dessa villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman APEX KB (“Advokatfirman” eller ”vi”) erbjuder dess klienter.

Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed gäller för Advokatfirmans tjänster.

1. Arvoden och kostnader

1.1. Advokatfirman tillhandahåller juridiska tjänster till skäliga arvoden i enlighet med de etiska riktlinjerna som Sveriges Advokatsamfund har bestämt.

1.2. Om vi inte avtalar annat fastställs våra arvoden därför baserat på ett antal faktorer såsom (i) nedlagd tid, (ii) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, (iii) de värden som uppdraget rör, (iv) eventuella risker för Advokatfirman, (v) tidsnöd och (vi) uppnått resultat.

1.3. Utöver våra arvoden kan kostnader för resor och andra utgifter debiteras. Normalt betalar vi begränsade utgifter för Er räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan komma att be om förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till Er för betalning.

1.4. Klient som är konsument och som har ett krav mot en advokat eller advokatbyrå om en tjänst som advokaten eller advokatbyrån tillhandahållit konsumenten kan få sitt krav prövat av Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd. Mer information fås på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden eller genom att ringa Sveriges Advokatsamfund på +46 (0)8-459 03 00.

2. Fakturering

2.1. Regelbundna fakturor är ett bra sätt att hålla Er informerad om de arvoden som uppkommit och att undvika negativa överraskningar vid slutet av ett uppdrag. Om vi inte avtalar annat kan vi fakturera Er månadsvis.

2.2. Det arbete som utförs av Advokatfirmans advokater kan komma att faktureras av respektive advokats delägarbolag.

2.3. Vi kan komma att fakturera a conto och i förskott.

2.4. Om annat inte avtalas förfaller våra fakturor till betalning 10 dagar efter fakturadatum. Om fakturerat inte betalas utförs inget ytterligare arbete från advokatfirmans sida. Detsamma gäller kostnader för sakkunnig.

3. Identifiering av klienter

3.1. Enligt lag måste vi för vissa uppdrag inhämta och bevara tillfredsställande bevisning om våra klienters identitet. Därför kan vi komma att be Er att förse oss med identitetshandlingar avseende Er och/eller Ert bolag och/eller varje annan person som för Er räkning är involverad i uppdraget.

4. Rådgivning

4.1 Vår rådgivning till Er är anpassad till det specifika uppdraget och de fakta som presenterats för oss. Ni kan därför inte förlita Er på rådgivningen i ett annat uppdrag eller använda den för annat ändamål än det för vilket det lämnades. Om vi inte avtalar något annat omfattar vår rådgivning i ett specifikt uppdrag inte möjliga skattekonsekvenser.

5. Ansvarsbegränsning

5.1. Vårt ansvar gentemot Er skall reduceras med alla belopp som kan utfås enligt någon försäkring som Ni har tecknat eller som har tecknats för Er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där Ni är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med Ert avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om Era rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks.

5.2. Advokatfirman skall under inga förhållanden vara ansvarig för utebliven produktion, vinst eller någon annan indirekt skada eller förlust eller följdskada eller följdförlust. Vi bär inte något ansvar gentemot någon tredje man på grund av Er användning av dokument eller annan rådgivning från Advokatfirman. Om det inte är särskilt avtalat kommer vi inte att ansvara för att fastställda tidpunkter uppfylls eller för att någon del av arbetet för Er inte färdigställs inom föreslagna tidsramar, eller för att vi inte har möjlighet att påbörja eller fortsätta vårt arbete på grund av omständigheter utanför vår kontroll.

6. Samarbeten med andra rådgivare

6.1. Om vi instruerar, anlitar och/eller arbetar tillsammans med andra professionella rådgivare, skall dessa professionella rådgivare anses vara oberoende av oss och vi tar inte något ansvar för att ha rekommenderat dem till Er eller för råd som de ger om vi inte uttryckligen avtalar annat. Vi ansvarar inte för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare debiterar. Fullmakt att instruera professionella rådgivare innebär befogenhet att acceptera en ansvarsbegränsning för Er räkning.

7. Meddelanden

7.1. Vi kommunicerar med våra klienter och andra parter involverade i ett uppdrag på flera olika sätt såsom exempelvis per e-post. Detta kan innebära risker som ligger utanför vår kontroll och för vilka vi inte tar något ansvar. Om Ni skulle föredra att inte kommunicera per e-post i något särskilt uppdrag, var vänlig underrätta Er klientansvarige.

7.2. Våra spam- och virusfilter och säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post via telefon.

8. Immateriella rättigheter och sekretess

8.1. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat vi genererar för våra klienter tillhör oss, och Ni har rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahålls. Om annat inte uttryckligen avtalas får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genereras av oss ges allmän spridning eller användas för marknadsföring.¨

9. Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

9.1. Advokatfirman är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

9.2. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

9.3. Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas för att kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig i enlighet med Sveriges Advokatsamfunds bokföringsreglemente och Vägledande regler om god advokatsed.

9.4. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

9.5. Personuppgifter kan komma att överföras mellan Advokatfirmans olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.

9.6. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Advokatfirman och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

9.7. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatfirman enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om tio efter den senaste kontakten. 

9.8. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatfirman om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direkt marknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

9.9. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

9.10. Kontakta oss på info@stockholmlaw.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är Advokatfirman Apex KB, 969773-4896, Skeppsbron 40, 111 30 Stockholm, www.stockholmlaw.se.

Behöver du hjälp med detta?